IAI Home - Top Level - Feedback Jump-6 Map for Jukes / Aldebaran Sector

Jump-6 Map for Jukes / Aldebaran Sector

JumpHexNameJump
02707Jukesn/a
22705Dugan (D) Jump!
22709Maire (D) Jump!
22508Thegn (D) Jump!
22805De Hamylton (D) Jump!
22907Moscow (D) Jump!
32704Brinn (D) Jump!
32405Trevor (C) Jump!
33007De Burne (D) Jump!
32509Vereth (D) Jump!
32604Rhine (D) Jump!
42404Wyeth (C) Jump!
43107Saliman (D) Jump!
42510Cabot (D) Jump!
42504Miter (D) Jump!
43004Patrik (D) Jump!
42810Dagian (D) Jump!
42409Isys (C) Jump!
53204Bucknell (D) Jump!
52208Pugh (C) Jump!
52511Cushing (H) Jump!
52811Salmo (H) Jump!
62110Arkfire (C) Jump!
6106Dawyff (Neworld / A) Jump!
63111Stratton (H) Jump!
62108Jormunrek (C) Jump!
63002Gus (D) Jump!
62411Manchester (G) Jump!
63103Carson (D) Jump!
62106Kora (C) Jump!
62210Crockett (C) Jump!
62601Harmon (D) Jump!


Jukes Trade World Information (GURPS Far Trader)

Tradeworld NameJumpWTNBTNRoute TypeCredits/YrDtons/YrDtons/WkDtons/DayPassengers/Yr
Dugan (D)24.58Minor100M-500M10K-50K500-1K10-50500-1K
Maire (D)269Feeder1G-5G100K-500K5K-10K100-5005K-10K
Thegn (D)236.5-5M-10M500-1K10-500-510-50
De Hamylton (D)24.58Minor100M-500M10K-50K500-1K10-50500-1K
Moscow (D)236.5-5M-10M500-1K10-500-510-50
Brinn (D)369Feeder1G-5G100K-500K5K-10K100-5005K-10K
Trevor (C)325-100K-500K10-50000
De Burne (D)31.54.5-50K-100K5-10000
Vereth (D)358Minor100M-500M10K-50K500-1K10-50500-1K
Rhine (D)314-10K-50K0-5000
Wyeth (C)41.54.5-50K-100K5-10000
Saliman (D)447-10M-50M1K-5K50-1005-1050-100
Cabot (D)447-10M-50M1K-5K50-1005-10100-500
Miter (D)436-1M-5M100-5005-1005-10
Patrik (D)41.54.5-50K-100K5-10000
Dagian (D)425-100K-500K10-50000
Isys (C)44.57.5-50M-100M5K-10K100-50010-50100-500
Bucknell (D)569Feeder1G-5G100K-500K5K-10K100-5005K-10K
Pugh (C)51.54.5-50K-100K5-10000
Cushing (H)53.56.5-5M-10M500-1K10-500-510-50
Salmo (H)54.57.5-50M-100M5K-10K100-50010-50100-500
Arkfire (C)63.56-1M-5M100-5005-1005-10
Dawyff (Neworld / A)62.55-100K-500K10-50000
Stratton (H)62.55-100K-500K10-50000
Jormunrek (C)60.53-1K-5K0000
Gus (D)63.56-1M-5M100-5005-1005-10
Manchester (G)64.57-10M-50M1K-5K50-1005-1050-100
Carson (D)668.5Minor500M-1G50K-100K1K-5K50-1001K-5K
Kora (C)61.54-10K-50K0-5000
Crockett (C)624.5-50K-100K5-10000
Harmon (D)65.58Minor100M-500M10K-50K500-1K10-50500-1K