IAI Home - Top Level - Feedback Jump-6 Map for Cano / Neworld Sector

Jump-6 Map for Cano / Neworld Sector

JumpHexNameJump
00314Canon/a
1313Magni (E) Jump!
1214Arnell (E) Jump!
2312Shephird (E) Jump!
2515Hanoi (E) Jump!
2115Ifni (E) Jump!
2412Malingo (E) Jump!
2212Peachtree (E) Jump!
3311Christie (E) Jump!
33215Riger (Aldebaran / H) Jump!
3411Borethane (E) Jump!
3516Araterm (E) Jump!
3512Josephene (E) Jump!
3116Tushna (E) Jump!
4310Dael (A) Jump!
4217Kali (E) Jump!
4511Cinderella (E) Jump!
4517Baner (E) Jump!
4611Thonia (E) Jump!
4715Houdini (E) Jump!
4417De Newton (E) Jump!
43216Spem (Aldebaran / H) Jump!
43113Intejag (Aldebaran / H) Jump!
4210Amalasand (A) Jump!
5409Banheen (A) Jump!
5717Kiowa (E) Jump!
53111Stratton (Aldebaran / H) Jump!
5610Equate (A) Jump!
5814Reginberaht (E) Jump!
5518Tuvor (E) Jump!
6912Fala (F) Jump!
6817Diantha (E) Jump!
62916Cerise (Aldebaran / H) Jump!
6509Aylwin (A) Jump!
6119Gouda (E) Jump!
6914Whatley (F) Jump!
6618Secgleah (E) Jump!
62913Ced (Aldebaran / H) Jump!
6916Kram (F) Jump!
6419Rokesby (E) Jump!


Cano Trade World Information (GURPS Far Trader)

Tradeworld NameJumpWTNBTNRoute TypeCredits/YrDtons/YrDtons/WkDtons/DayPassengers/Yr
Magni (E)12.55.5-500K-1M50-1000-500-5
Arnell (E)13.56.5-5M-10M500-1K10-500-510-50
Shephird (E)246.5-5M-10M500-1K10-500-510-50
Hanoi (E)24.57-10M-50M1K-5K50-1005-1050-100
Ifni (E)23.56-1M-5M100-5005-1005-10
Malingo (E)23.56-1M-5M100-5005-1005-10
Peachtree (E)235.5-500K-1M50-1000-500-5
Christie (E)357-10M-50M1K-5K50-1005-1050-100
Riger (Aldebaran / H)31.53.5-5K-10K0000
Borethane (E)368Minor100M-500M10K-50K500-1K10-50500-1K
Araterm (E)324-10K-50K0-5000
Josephene (E)33.55.5-500K-1M50-1000-505-10
Tushna (E)31.53.5-5K-10K0000
Dael (A)435-100K-500K10-50000
Kali (E)42.54.5-50K-100K5-10000
Cinderella (E)446-1M-5M100-5005-1005-10
Baner (E)42.54.5-50K-100K5-10000
Thonia (E)435-100K-500K10-50000
Houdini (E)43.55.5-500K-1M50-1000-500-5
De Newton (E)43.55.5-500K-1M50-1000-500-5
Spem (Aldebaran / H)44.56.5-5M-10M500-1K10-500-510-50
Intejag (Aldebaran / H)43.55.5-500K-1M50-1000-500-5
Amalasand (A)42.54.5-50K-100K5-10000
Banheen (A)54.56.5-5M-10M500-1K10-500-510-50
Kiowa (E)53.55.5-500K-1M50-1000-500-5
Stratton (Aldebaran / H)52.54.5-50K-100K5-10000
Equate (A)524-10K-50K0-5000
Reginberaht (E)52.54.5-50K-100K5-10000
Tuvor (E)535-100K-500K10-50000-5
Fala (F)63.55-100K-500K10-50000-5
Diantha (E)62.54-10K-50K0-5000
Cerise (Aldebaran / H)60.52-100-5000000
Aylwin (A)62.54-10K-50K0-5000
Gouda (E)634.5-50K-100K5-10000
Whatley (F)63.55-100K-500K10-50000
Secgleah (E)623.5-5K-10K0000
Ced (Aldebaran / H)656.5-5M-10M500-1K10-500-510-50
Kram (F)63.55-100K-500K10-50000
Rokesby (E)634.5-50K-100K5-10000