IAI Home - Top Level - Feedback Jump-6 Map for Leningrad / Neworld Sector

Jump-6 Map for Leningrad / Neworld Sector

JumpHexNameJump
02121Leningradn/a
12221Idaho (K) Jump!
21920Lugur (G) Jump!
22222Gandalf (K) Jump!
31919Knapp (G) Jump!
32223Danielle (K) Jump!
31923Shillana (K) Jump!
42117Mireya (G) Jump!
41719Damaris (G) Jump!
42217Picti (G) Jump!
41818Berchtwald (G) Jump!
42418Magamp (G) Jump!
41720Nilnot (G) Jump!
51623Thorneclay (J) Jump!
51622Buick (J) Jump!
51718Hert (G) Jump!
52317Czech (G) Jump!
51620Riverwind (F) Jump!
51917Daymell (G) Jump!
51619Ffaber (F) Jump!
621272127 (K) Jump!
61518De Bubwyght (F) Jump!
61617Duke (F) Jump!
62316Koni (G) Jump!
624252425 (K) Jump!
62517Arbagon (H) Jump!
62722Ans (L) Jump!
61725Hraensford (K) Jump!
61520Fizeau (F) Jump!
62617Escherichia (H) Jump!


Leningrad Trade World Information (GURPS Far Trader)

Tradeworld NameJumpWTNBTNRoute TypeCredits/YrDtons/YrDtons/WkDtons/DayPassengers/Yr
Idaho (K)15.56.5-5M-10M500-1K10-500-510-50
Lugur (G)22.53.5-5K-10K0000
Gandalf (K)234-10K-50K0-5000
Knapp (G)344.5-50K-100K5-10000
Danielle (K)33.54-10K-50K0-5000
Shillana (K)366.5-5M-10M500-1K10-500-510-50
Mireya (G)41.52-100-5000000
Damaris (G)422.5-500-1K0000
Picti (G)433.5-5K-10K0000
Berchtwald (G)444.5-50K-100K5-10000
Magamp (G)42.53-1K-5K0000
Nilnot (G)41.52-100-5000000
Thorneclay (J)544.5-50K-100K5-10000
Buick (J)55.56-1M-5M100-5005-1005-10
Hert (G)544.5-50K-100K5-10000
Czech (G)533.5-5K-10K0000
Riverwind (F)511.5-50-1000000
Daymell (G)52.53-1K-5K0000
Ffaber (F)522.5-500-1K0000
2127 (K)600-0-50000
De Bubwyght (F)622-100-5000000
Duke (F)61.51.5-50-1000000
Koni (G)61.51.5-50-1000000
2425 (K)600-0-50000
Arbagon (H)63.53.5-5K-10K0000
Ans (L)644-10K-50K0-5000
Hraensford (K)63.53.5-5K-10K0000
Fizeau (F)62.52.5-500-1K0000
Escherichia (H)63.53.5-5K-10K0000