IAI Home - Top Level - Feedback Jump-6 Map for Reudden / Reft Sector

Jump-6 Map for Reudden / Reft Sector

JumpHexNameJump
0106Reuddenn/a
1105Iselen (A) Jump!
2305Dimple (A) Jump!
2108Kukaa (A) Jump!
23107S3107 (Trojan_Reach / D) Jump!
23105Neumann (Trojan_Reach / D) Jump!
3109Amoirve (A) Jump!
3203Solbatn (A) Jump!
3208Peshtorno (A) Jump!
4102Cauldron (A) Jump!
42904S2904 (Trojan_Reach / D) Jump!
4408Carian (A) Jump!
43003S3003 (Trojan_Reach / D) Jump!
5111Grudovo (E) Jump!
5604Gaspar (A) Jump!
52807S2807 (Trojan_Reach / D) Jump!
5605Igualada (A) Jump!
5402Benidorm (A) Jump!
52805S2805 (Trojan_Reach / D) Jump!
5503Lintl (A) Jump!
5210Petre (A) Jump!
52909S2909 (Trojan_Reach / D) Jump!
52804S2804 (Trojan_Reach / D) Jump!
6112Banskonno (E) Jump!
62709S2709 (Trojan_Reach / D) Jump!
62708S2708 (Trojan_Reach / D) Jump!
63111S3111 (Trojan_Reach / H) Jump!
62902S2902 (Trojan_Reach / D) Jump!
6410Ambossa (A) Jump!
6502Corp Town (A) Jump!
6707Colony Five (A) Jump!
62910S2910 (Trojan_Reach / D) Jump!
6602Whisp (A) Jump!
62704S2704 (Trojan_Reach / D) Jump!


Reudden Trade World Information (GURPS Far Trader)

Tradeworld NameJumpWTNBTNRoute TypeCredits/YrDtons/YrDtons/WkDtons/DayPassengers/Yr
Iselen (A)147.5-50M-100M5K-10K100-50010-50100-500
Dimple (A)21.54.5-50K-100K5-10000
Kukaa (A)21.54.5-50K-100K5-10000
S3107 (Trojan_Reach / D)236-1M-5M100-5005-1005-10
Neumann (Trojan_Reach / D)268.5Minor500M-1G50K-100K1K-5K50-1001K-5K
Amoirve (A)335.5-500K-1M50-1000-500-5
Solbatn (A)335.5-500K-1M50-1000-500-5
Peshtorno (A)34.57-10M-50M1K-5K50-1005-1050-100
Cauldron (A)413.5-5K-10K0000
S2904 (Trojan_Reach / D)435.5-500K-1M50-1000-500-5
Carian (A)435.5-500K-1M50-1000-500-5
S3003 (Trojan_Reach / D)44.57-10M-50M1K-5K50-1005-1050-100
Grudovo (E)535.5-500K-1M50-1000-500-5
Gaspar (A)52.55-100K-500K10-50000
S2807 (Trojan_Reach / D)53.56-1M-5M100-5005-1005-10
Igualada (A)53.56-1M-5M100-5005-1005-10
Benidorm (A)535.5-500K-1M50-1000-500-5
S2805 (Trojan_Reach / D)54.57-10M-50M1K-5K50-1005-1050-100
Lintl (A)56.58.5Minor500M-1G50K-100K1K-5K50-1001K-5K
Petre (A)535.5-500K-1M50-1000-500-5
S2909 (Trojan_Reach / D)535.5-500K-1M50-1000-500-5
S2804 (Trojan_Reach / D)51.54-10K-50K0-5000
Banskonno (E)635-100K-500K10-50000
S2709 (Trojan_Reach / D)613-1K-5K0000
S2708 (Trojan_Reach / D)60.52.5-500-1K0000
S3111 (Trojan_Reach / H)63.55.5-500K-1M50-1000-500-5
S2902 (Trojan_Reach / D)613-1K-5K0000
Ambossa (A)635-100K-500K10-50000
Corp Town (A)624-10K-50K0-5000
Colony Five (A)65.57.5-50M-100M5K-10K100-50010-50100-500
S2910 (Trojan_Reach / D)624-10K-50K0-5000
Whisp (A)613-1K-5K0000
S2704 (Trojan_Reach / D)635-100K-500K10-50000