IAI Home - Top Level - Feedback Jump-6 Map for Corp / Reft Sector

Jump-6 Map for Corp / Reft Sector

JumpHexNameJump
0502Corpn/a
1602Whisp (A) Jump!
1503Lintl (A) Jump!
1402Benidorm (A) Jump!
2701Mukiud (A) Jump!
2702Checker (A) Jump!
2440NOGHON (Deneb / M) Jump!
3203Solbatn (A) Jump!
3801Elixir (A) Jump!
3740Mtensc (Deneb / M) Jump!
3604Gaspar (A) Jump!
3439BEAXON (Deneb / M) Jump!
4638Brufort (Deneb / M) Jump!
4305Dimple (A) Jump!
4102Cauldron (A) Jump!
4339Tuwayk (Deneb / M) Jump!
4903Evet's World (B) Jump!
4605Igualada (A) Jump!
5238Nouakchat (Deneb / M) Jump!
51002Ulnert (B) Jump!
5939Sestos (Deneb / N) Jump!
5105Iselen (A) Jump!
63105Neumann (Trojan_Reach / D) Jump!
63139Chamois (Spinward_Marches / P) Jump!
61140Oriryu (Deneb / N) Jump!
6737Taormina (Deneb / M) Jump!
6138Iruku (Deneb / M) Jump!
61102Earl Center (B) Jump!
6237Taman (Deneb / M) Jump!
61103Yvette (B) Jump!
6707Colony Five (A) Jump!
6106Reudden (A) Jump!
61038Timmer (Deneb / N) Jump!
6436ENDUP (Deneb / M) Jump!


Corp Trade World Information (GURPS Far Trader)

Tradeworld NameJumpWTNBTNRoute TypeCredits/YrDtons/YrDtons/WkDtons/DayPassengers/Yr
Whisp (A)113-1K-5K0000
Lintl (A)16.57-10M-50M1K-5K50-1005-1050-100
Benidorm (A)135-100K-500K10-50000
Mukiud (A)223.5-5K-10K0000
Checker (A)223.5-5K-10K0000
NOGHON (Deneb / M)25.56.5-5M-10M500-1K10-500-510-50
Solbatn (A)334-10K-50K0-5000
Elixir (A)32.53.5-5K-10K0000
Mtensc (Deneb / M)333.5-5K-10K0000
Gaspar (A)32.53.5-5K-10K0000
BEAXON (Deneb / M)366.5-5M-10M500-1K10-500-510-50
Brufort (Deneb / M)43.54-10K-50K0-5000
Dimple (A)41.52.5-500-1K0000
Cauldron (A)412-100-5000000
Tuwayk (Deneb / M)455.5-500K-1M50-1000-500-5
Evet's World (B)445-100K-500K10-50000
Igualada (A)43.54.5-50K-100K5-10000
Nouakchat (Deneb / M)511.5-50-1000000
Ulnert (B)53.54.5-50K-100K5-10000
Sestos (Deneb / N)54.55-100K-500K10-50000
Iselen (A)545-100K-500K10-50000
Neumann (Trojan_Reach / D)666.5-5M-10M500-1K10-500-510-50
Chamois (Spinward_Marches / P)63.54-10K-50K0-5000
Oriryu (Deneb / N)63.53.5-5K-10K0000
Taormina (Deneb / M)63.53.5-5K-10K0000
Iruku (Deneb / M)633-1K-5K0000
Earl Center (B)611.5-50-1000000
Taman (Deneb / M)61.51.5-50-1000000
Yvette (B)644.5-50K-100K5-10000
Colony Five (A)65.56-1M-5M100-5005-1005-10
Reudden (A)63.54-10K-50K0-5000
Timmer (Deneb / N)63.53.5-5K-10K0000
ENDUP (Deneb / M)65.55.5-500K-1M50-1000-500-5